STATUT

Statut Fundacji Rzeczy Niezwykłych

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja Rzeczy Niezwykłych, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Maksymiliana Śmiecha, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Iwonę Piwowarczyk w kancelarii notarialnej w Katowicach przy ulicy Opolskiej numer 17-19, w dniu dwudziestym października dwa tysiące szesnastego roku (20-10-2016 r.) .

§ 2

1. Siedzibą Fundacji są Siemianowice Śląskie.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4

1. Fundacja może tworzyć przedstawicielstwa, biura, zakłady, filie, a także przystępować do spółek lub innych fundacji.
2. Fundacja może udzielać pełnomocnictw osobom fizycznym i prawnym do jej reprezentowania zarówno w Polsce jak i za granicą.

§ 5

1. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celem Fundacji jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oraz pomoc społeczna szczególnie w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym poprzez projektowanie i konstruowanie pomocnych urządzeń.

§ 7

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
Organizowanie i prowadzenie badań naukowych oraz prac innowacyjno-wdrożeniowych związanych z urządzeniami służącymi do pomocy osobom niepełnosprawnym,
Doskonalenie inżynierów oraz studentów nauk technicznych w zakresie projektowania sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego,
Realizację zadań, które służą rozwojowi, promocji oraz zastosowaniom praktycznym nauki,
Realizację zadań wspierających wzrost innowacyjności gospodarki,
Współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych,
Podejmowanie działań na rzecz rozwoju nowych technologii i innowacyjności.

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 8

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9

1. Przychody Fundacji pochodzą z:
darowizn, spadków, zapisów,
dotacji i subwencji od osób prawnych,
zbiórek publicznych,
majątku fundacji,
odsetek i lokat bankowych,.
2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 10

Władzami Fundacji są:
Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Zarząd Fundacji

§ 11

1. Zarząd Fundacji składa się od 1 do 3 osób i jest powoływany przez Fundatora w drodze uchwały. W przypadku jeśli Zarząd składa się z 1 osoby, powoływany jest Prezes Zarządu. W przypadku jeśli Zarząd liczy więcej niż 1 osobę powołuje się obok Prezesa Zarządu również Wiceprezesów Zarządu.
2. Zarząd Fundacji powoływany jest na czas nieokreślony.
3. Fundator może być członkiem Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną lub listem poleconym.
6. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
7. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
8. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora w drodze uchwały.

§ 12

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
realizacja celów statutowych,
sporządzanie planów pracy i budżetu,
sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.
Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 13

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa Zarządu.
Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 14

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd.

§ 15

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. W przypadku likwidacji Fundacji Zarząd wyznacza likwidatora Fundacji.
3. Majątek Fundacji, pozostały po jej likwidacji zostanie przekazany na rzecz podmiotu wskazanego przez Likwidatora.

§ 16

1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.